Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam : thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế

Đề tài tập trung nghiên cứu tình trạng đói nghèo ở Việt Nam trong tiến trình tăng trưởng kinh tế từ năm 1991 đến nay. Vấn đề nghèo đói có thể được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau, song luận văn chỉ nghiên cứu vấn đề này dưới góc độ kinh tế chính trị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét