Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Chính sách Ngụ binh Ư Nông" các thời Lý -Trần và Lê Sơ"

Nghiên cứu về tổ chức quân sự trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ TK XI đến TK XV; Trình bày chế độ binh dịch đối với tất cả đinh tráng, tức là vấn đề tổ chức lực lượng vũ trang thường trực và hậu bị; Vấn đề tuyển quân thời bình và động viên thời chiến.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét