Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Phân tích kết quả Pictogram ở nhóm bệnh nhân trầm cảm : Luận văn ThS. Tâm lý học

Đề xuất quy trình tiến hành và phân tích kết quả Pictogram trên cơ sở nghiên cứu phân tích phương pháp Pictogram và các kết quả thực nghiệm của bệnh nhân trầm cảm. Từ  đó  đưa  ra  kiến nghị  về  việc  sử  dụng  phương  pháp  này để  làm phương tiện chẩn đoán và đánh giá bệnh trầm cảm.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35438

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét