Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO CÁN BỘ ĐOÀN TẠI HÀ NỘI HIỆN NAY

Đề tài đã phân tích và hệ thống hóa các khái niệm khoa học về cán bộ đoàn, một số khái niệm về công tác xã hội, kỹ năng CTXH để từ đó khái quát hóa khái niệm kỹ năng Công tác xã hội của người cán bộ Đoàn. Trên cơ sở đó đi đến khẳng định vai trò của CTXH và việc bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ Đoàn. Đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội và có thể sử dụng để tham khảo, ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn thuộc các địa phương khác trong cả nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét