Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Nghiên cứu từ vựng tiếng Việt trong Thiên Nam ngữ lục : Luận án TS. Ngôn ngữ học

Xác định cơ sở lý luận trong nghiên cứu lịch sử từ vựng tiếng Việt và xác định các đơn vị từ vựng trong tiếng Việt. Phân xuất, lập danh sách các đơn vị từ vựng trong “Thiên nam lục ngữ” (TNNL). Phân tích, miêu tả được cấu trúc từ vựng trong TNNL về mặt nguồn gốc, thành phần cấu tạo, ngữ nghĩa và phạm vi sử dụng từ dưới nhiều góc độ khác nhau. Tìm hiểu những diễn biến từ vựng để thấy được những điểm tương đồng và khác biệt giữa từ vựng trong TNNL với từ vựng hiện nay.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét