Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Thời gian trong Âm thanh và cuồng nộ và Absalom, Absalom! của William Faulkner : Luận án TS. Văn học

Tìm hiểu thời gian trong tác phẩm Âm thanh và cuồng nộ và Absalom, Absalom! của William Falkner là tìm hiểu về hình thức tồn tại của tác phẩm. Vận dụng khái niệm thi pháp này để tiếp cận hệ thống tổ chức và các cấp độ thời gian trong tác phẩm. Thời gian trong tác phẩm của Faulkner là yếu tố nghệ thuật quan trọng, cần tìm hiểu trong toàn bộ cấu trúc chỉnh thể tác phẩm. Faulkner là nhà văn tiếp thu và sáng tạo thời gian trong tiểu thuyết. Từ thông điệp về thời gian trong Âm thanh và cuồng nộ và Absalom, Absalom! Faulkner đưa ra quan niệm triết lý về mặt thời gian, triết lý về thân phận con người và triết lý về cuộc đời… Nghiên cứu thời gian trong Âm thanh và cuồng nộ và Absalom, Absalom! của Faulkner còn là nghiên cứu về lối cách tân của tiểu thuyết hiện đại. Qua việc tìm hiểu thời gian biên niên và các loại thời gian khác nhau trong từng chương của hai tác phẩm sẽ tìm ra cách hiểu tác phẩm dưới ánh sáng mới. Đồng thời có thể khẳng định vấn đề thời gian trong tác phẩm Âm thanh và cuồng nộ và Absalom, Absalom!vẫn luôn là sự vẫy gọi đối với những tìm tòi tiếp theo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét