Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Tư duy xã hội học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức xã hội và xã hội hoá cá nhân : Đề tài NCKH

Trình bày quá trình hình thành tư duy xã hội học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi sâu phân tích một cách có hệ thống những tư duy mang tính xã hội học của Người về hai lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, đó là: tổ chức xã hội và xã hội hoá cá nhân; Góp phần xây dựng một xã hội công nghiệp, hiện đại, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta cho tương lai.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét